Metropolia Bydgoszcz

Pod koniec 2015 roku Bydgoszcz, podobnie jak inne duże miasta, wraz z innymi miastami i gminami rozpoczęła starania nad utworzeniem metropolii. Miało to związek z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawy o związkach metropolitalnych z dnia 9 października 2015 r. Ustawa ta zakładała możliwość utworzenia związku metropolitalnego, zamieszkałego przez minimum 500 000 mieszkańców przez miasto wojewódzkie będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa wraz z okolicznymi miastami, gminami i powiatami.

W pierwszym kwartale 2016 r. radni z 19 miast i gmin zamieszkałych łącznie przez ponad 600 000 mieszkańców oraz radni 2 powiatów podjęli stosowne uchwały wyrażające chęć współtworzenia związku metropolitalnego „Metropolia Bydgoszcz”.

Rozwijający się rynek pracy w Bydgoszczy, niskie bezrobocie oraz migracja mieszkańców Bydgoszczy do sąsiednich gmin skonsolidowała i bardziej uaktywniła współpracę pomiędzy samorządami, stała się bardziej naturalna i zaczęła dostarczać korzyści wszystkim. Niestety, podjęta decyzja o nie wydawaniu rozporządzeń wykonawczych uniemożliwiła zawiązanie się związku.

Zacieśnione już relacje pomiędzy gminami i miastami, poprawiające komfort życia mieszkańców oraz tworzące nowy potencjał całego regionu spowodowały, że zostało utworzone Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Działalność gmin w ramach stowarzyszenia regulują art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy o samorządzie gminnym, a powiatów art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy o samorządzie powiatowym. Radni musieli zatem podjąć stosowne uchwały upoważniającą Prezydenta, Burmistrzów, Wójtów oraz Starostów do przystąpienia do takiego stowarzyszenia.

15 września 2016 r. odbyło się w Bydgoszczy Zebranie Założycielskie, na którym przedstawiciele 19 miast i gmin oraz 2 powiatów podjęli uchwały o powołaniu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, wyborze Władz oraz przyjęciu Statutu. 23 listopada postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie tworzą Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski i Powiat Nakielski, Gminy: Barcin, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Pruszcz, Sadki, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Rojewo i Żnin.

Gminy i miasta współpracując z sobą wzajemnie się wspierają we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawy jakości transportu publicznego, rozwoju, wzrostu jakości życia mieszkańców oraz promocji obszaru Stowarzyszenia. Wypracowują i wdrażają wspólną strategię rozwoju, działania umożliwiające efektywne i skuteczne zarządzanie, podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia. Celem jest podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu i społecznemu rozwojowi gmin i powiatów, prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, w celu wspólnego rozwiązywania problemów w zakresie działalności samorządu gminnego i powiatowego, inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych, prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej.

źródło: metropoliabydgoszcz.pl